Jdi na obsah Jdi na menu
 


Súkromná stredná odborná škola Animus, Janka Jesenského č.41, 93401 Levice

 
Podnikateľský plán
 TRIFÉ

 študentská spoločnosť

 

1.          Zhrnutie projektu

 

Študentská spoločnosť /š. s./ TRIFÉ pôsobí na Súkromnej strednej odbornej škole Animus v Leviciach v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia /AE/, ktorý stredným školám ponúka a garantuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť. Cieľom tohto projektu je pomôcť študentom zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky, okrem teoretických poznatkov získať aj praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti podnikania. Zároveň viacerí z nich budú mať jedinečnú šancu preveriť si svoje schopnosti a predpoklady pre manažérske činnosti. Spoločnosť bude svoju ponuku výrobkov a služieb orientovať hlavne na trh rovesníkov - spolužiakov, a na najbližšie okolie školy /zamestnanci, rodičia atď./ Najdôležitejším kritériom úspešnosti - ako každej reálnej firmy - zostáva efektívnosť, t. j. dosiahnutie zisku.

2.          Opis podniku

Založenie a fungovanie študentskej spoločnosti je plne v kompetencii Združenia študentov aplikovanej ekonómie pri SSOŠ Animus v Leviciach, ktoré vzniklo na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka par. 829 a nasl. Zmluva bola riadne zaregistrovaná v JASR dňa 13.10.2009. Od toho okamihu začali študenti s prípravou na podnikateľské aktivity /prieskum trhu/ a s prípravou ustanovujúceho valného zhromaždenia, keďže simulujú činnosť akciovej spoločnosti. Zvolili, vybrali si 5-členné predstavenstvo, ktoré je zároveň vrcholovým manažmentom firmy.

Manažment TRIFÉ š.s. :
 

prezident                                                      Patrik Agárdy

viceprezidentka marketingu                           Simona Sebelédyová

viceprezident výroby                                      Kristián Bielik

viceprezidentka ľudských zdrojov                    Ivana Balážová

viceprezidentka financií                                  Dominika Slušná

Počiatočný kapitál š. s. 

1. vklady akcionárov   - predaj 50 ks akcií po 3 €         150,00 €

2. pôžička                                                                   3,62 €

----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

Spolu                                                                       153,62 €   

Podľa finančného plánu na obdobie existencie š. s. budú tieto zdroje stačiť na finančné zabezpečenie prevádzky podniku. Peňažné prostriedky budú uložené v príručnej pokladnici.

Spoločnosť TRIFÉ sídli v priestoroch Súkromnej strednej odbornej škole Animus, J. Jesenského 41, 934 01 Levice. Podľa dohody s vedením školy, môže využívať technické zariadenia /počítač, telefón, fax, e-mail, kopírku atď./ za poplatok, resp. za služby v prospech školy a jej zamestnancov.

Študentská spoločnosť TRIFÉ ukončí svoju činnosť najneskôr 15. mája 2010.

3.            Opis výroby a poskytovania služieb

Podľa prieskumu trhu/študenti SSOŠ ANIMUS/ bude sa TRIFÉ š.s. zaoberať nasledovnými činnosťami:

- prevádzkovanie školského bufetu

- výroba 3fé_panáčikov

- vydávanie 3fé_noviniek

- organizovanie spoločenských podujatí

- výroba výrobkov z PET fliaš (dodatok č.1)

Ad. 1
 

            Na základe prieskumu trhu, ktorý vykonali pracovníci marketingového oddelenia budeme v školskom bufete predávať tovar o ktorý majú študenti najväčší záujem

            Tieto tovary budeme nakupovať od dodávateľov. Budú poverenými osobami z výrobného oddelenia skladované. Pokúsime sa zabezpečiť kvalitné a chutné výrobky na občerstvenie študentov a učiteľov našej školy. Prieskum, ktorý uskutočnilo marketingové oddelenie poukázal na produkty o ktoré majú záujem študenti. V prípade záujmu o iné tovary sa spoločnosť pokúsi nájsť nové možnosti ako uspokojiť potreby zákazníkov.

Podľa marketingového prieskumu, bol prejavený záujem aj o predaj nealkoholických nápojov. Dodávky budú zabezpečené z veľkoskladu. Ponuka sa prispôsobí požiadavkám študentov a profesorov.

Add. 2

            Zamestnanci spoločnosti budú vyrábať 3fáčikov. Podľa záujmu spotrebiteľov a možností spoločnosti sa budú 3fáčikovia predávať priamo v bufete TRIFÉ š.s. Materiál potrebný na výrobu získame z papiernictva. Úlohou pracovníkov, bude vyrábať načas a kvalitne ich vyrobiť, príp. vybaviť objednávku v čo možno najkratšom čase. Cena sa prispôsobí záujmu.

            Okrem priameho predaja budeme milé postavičky používať aj na marketingové účely = v prípade nákupu nad 3€ postavička grátis.

Add. 3

            Okrem bufetu a výroby 3fáčikov sa naša spoločnosť bude venovať aj vydávaniu 3fé_noviniek, ktoré budú obsahovať zaujímavosti zo života školy , zaujímavé rozhovory so zaujímavými ľuďmi, trochu školského humoru, ale hlavne po dohode s vedením – Ulieváčik, ktorý budú môcť žiaci využiť pri skúšaní, samozrejme okrem obdobia polročného skúšania a testov.

Ad. 4

            V rámci novovytvoreného projektu, by sme chceli spolupracovať aj so študentskou spoločnosťou z iných škôl, konkrétne SOŠ naulici Sv. Michala v Leviciach. Spoločne plánujeme zorganizovať Valentínsku diskotéku.

Rôznorodé činnosti š. s. si budú vyžadovať vysokú mieru zodpovednosti, iniciatívy a pracovného nasadenia nielen zo strany manažmentu, ale aj radových zamestnancov. Všetci si to plne uvedomujú a sú odhodlaní ciele splniť.

 

4.            Finančný plán

Rozpočet spoločných nákladov

1. spotreba papiera, kancelárske potreby            10,00 €

2. školenia, účastnícke poplatky                         19,00 €

3. N na reklamu, propagácia                               15,00 €

5. odmeny manažmentu                                     10,00 €

6. ostatné nepriame N                                        10,00 €

Spolu                                                               64,00 €

 
Tržby z bufetu
3 000,00
Náklady na nákup
2 000,00
VH z predaja
1 000,00
Tržby z predaja panáčikov
120,00
Náklady na výrobu
103,00
VH z predaja panáčikov
17,00

Tržby z predaja TRIFÉnov.

400,00
Náklady na výrobu
372,00
VH z predaja TRIEnov.
28,00

Tržby zo spoloč. Podujatí

200,00
Náklady na prípravu
163,23

VH zo spoločenských  podujatí

36,77
ostatné náklady
64,00
VH pred zdanením
1 017,77
VH po zdanení
824,39
Hodnota akcie
674,39
dividenda
3,00
 
 

5.            Marketingový plán

Marketingová stratégia firmy TRIFÉ š. s. využíva 4 základné nástroje marketingu

cena
produkt

spôsob predaja

reklama
Cena

Pre našich zákazníkov sa budeme snažiť ponúkať tovar čo najvýhodnejšie a zaujať ich našimi akciovými cenami.

Produkt

Vybrali sme produkty zodpovedajúce súčasným potrebám našich spolužiakov a budeme  sa  ich snažiť inovovať a obmieňať podľa možností podniku a záujmu okolia.

Spôsob predaja

Budeme sa riadiť heslom: ,,Náš zákazník, náš pán!“ a okrem priameho predaja ponúkneme aj možnosť predaja vo forme objednávok.

Reklama

Úspešnosť podniku závisí od informovanosti trhu. Preto sa budeme snažiť čo najviac propagovať našu spoločnosť formou plagátov, osobnou komunikáciou s budúcimi zákazníkmi, informačnými nástenkami, a využiť všetky iné možnosti na propagáciu spoločnosti a našich výrobkov.

 

Cieľom je, aby bol správny výrobok na ceste k spotrebiteľom, v správnom čase a na správnom mieste. Naša firma sa bude snažiť, aby vyhovela každému študentovi na škole. Preto sme sa rozhodli dať do obehu DOTAZNÍK za účelom zistiť aký bude dopyt po tovare, ktorý bude naša TRIFÉ š.s.  ponúkať študentom SSOŠ Animus a aj pedagógom. Prostredníctvom dotazníka sme zistili, že o naše výrobky bude záujem a mali by sme dosiahnuť plánovaný objem predaja. Marketingové oddelenie spolupracovalo so všetkými oddeleniami pri výrobe plagátov a šírení informácií o našej spoločnosti. Predbiehali sme sa s časom o každú minútu, aby sme podali čo najlepší výkon.

  6. Plán oddelenia ľudských zdrojov
 

Stratégia tímu oddelenia ľudských zdrojov v študentskej spoločnosti TRIFÉ je zameraná na dosiahnutie hlavných cieľov podnikania, vytýčených vedením podniku. Naša činnosť je z hlavnej časti nasmerovaná na zamestnancov podniku ako hlavné zložky všetkých procesov a činností prebiehajúcich v spoločnosti. Zamerali sme sa nielen na starostlivý výber zamestnancov na jednotlivé posty, ale sa budeme usilovať o ich ďalší rozvoj v oblasti ich účinkovania.

Dbať budeme na dodržiavanie pracovnej disciplíny a snažiť sa o efektívne využívanie

potenciálu jednotlivých zamestnancov. Pracovníkov budeme motivovať k lepším výkonom odmenami, v závislosti od ich výkonov a snahy.

Členov našej spoločnosti budeme všetkými dostupnými prostriedkami podporovať a viesť k ich osobnostnému rozvoju. Zamestnancov chceme viesť k tímovej spolupráci a pomáhať im.

Team ľudských zdrojov je zodpovedný za podnikový plán miezd. Mzdy budeme rozdeľovať spravodlivo s ohľadom na výkony jednotlivcov. Taktiež budeme viesť presné záznamy výplatnej listiny a neustále ich aktualizovať. Budeme zodpovedať za záznamy o dochádzke zamestnancov a viesť evidenciu o zamestnancoch a akcionároch firmy. Na starosti budeme mať výpočet miezd a  za spoluprácu s finančným oddelením sa budeme podieľať na príprave výplat a oznamovať budeme výšku provízií

 
 

So zamestnancami sa budeme snažiť pravidelne komunikovať a tak získavať spätnú väzbu na kroky, ktoré sme v podniku podnikli. Takto budeme sledovať ich spokojnosť s pracovnými podmienkami, ale i mapovať vzťahy zamestnancov navzájom.

 

1.    Manažment spoločnosti 2€ za obdobie

2.    Administratívni zamestnanci budú odmeňovaní sadzbou 0,30€/hod

3.   Výrobní zamestnanci sú odmeňovaní úkolovou mzdou 0,30€/ks za jednotku   výkonu podľa rozsahu práce

4.   Za predaj výrobkov má každý predávajúci nárok na províziu 0,30€/ks nami vyrobeného výrobku


 
7. Podporné dokumenty

1. Zmluva o združení študentov aplikovanej ekonómie Súkromnej strednej odbornej školy Animus v Leviciach

2. Stanovy š. s. TRIFÉ - schválené na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa